Tuesday, 30 August 2011


ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ
ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਹਮੇਸਾ ਦੂਜਾ
ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੁਣੋ ਕਿਓ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਦੂਸਰਾ
ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ...

No comments:

Post a Comment