Tuesday, 28 February 2012

ਜਾ ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾ
ਨਹੀ ਤਾ ਮੈਨੂ ਸੈਟ ਕਰ ਲਾ,..
 
ਬਾਪੂ ne ਕਿਹਾ c 1 ਵਾਰ ਕੋਲ ਸੱਦ k____

ਖਾਹ pee ਪੁੱਤਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਜ k____

ਛੱਟਿਆ na ਜਾਂਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲੜਾਂ de ਲੱਗ k____
......
ਸਾਰੇ ਕੰਮ kri 1 ਆਸ਼ਕੀ nu ਛੱਡ k__
ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਦੀ ਏ ਜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਕਸਦ ਹੋਵੇ__

ਨਹੀ ਉੱਮਰ ਤਾਂ ਲੰਗ ਹੀ ਜਾਦੀ ਏ ,ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਇਲਜਾਮ ਦਿੰਦੇ-ਦਿੰਦੇ_
 

No comments:

Post a Comment