Thursday, 23 February 2012

ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ
ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ____ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ
ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ_____ ...ਐਨੀ ਦੇਰ
ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ
ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ _____ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ
... ... ... ... ... ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ____ ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ
ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ____ ; ; ; ; ;
ਪਾ ਦੇ____ ਪਾ ਦੇ____ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇ

No comments:

Post a Comment