Monday, 24 October 2011


ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਭਦੀ

ਕਦੇ ਸ਼ੀਸਾ ਬਦਲ ਜਾਦਾ ਏ
ਤੇ ਕਦੇ ਤਕਦੀਰ...

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਉਗਾ...
ਜਦੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...

No comments:

Post a Comment