Monday, 26 September 2011


♥ ਖੁਆਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੇ_•
• ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਨੇਂਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ_•
• ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ_•
• ਤਾਂ ਅਸੀ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ♥

No comments:

Post a Comment