Thursday, 29 September 2011


ਇਕ ਬਚਾ ਆਪਣੀ ਮਮੀ ਤੋ ਕੁੱਟ ਖਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ :
ਬਚਾ : papa ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਗਏ ਹੋ ?
papa : ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ.!
ਬਚਾ : ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਥੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ....? lol

No comments:

Post a Comment