Friday, 16 September 2011

ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀਅ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜੀਣੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!!!!!

No comments:

Post a Comment