Tuesday, 6 September 2011


ਮੰਮੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ..."ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ?"
ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾ ਫੇਰ...."ਮਾਤਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਨੇ ,,,
........................ ਤਾਹੀ ਤਾਂ ‌ਿਕਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆ

No comments:

Post a Comment