Thursday, 1 September 2011


ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਸੁੱਕ ਨੀ ਜਾਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਰੁਕ ਨੀ ਜਾਦੇ,
ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਾਗਾਂ,
ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ,ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰੇ ਚਲਦੇ- ਚਲਦੇ ਰੁਕ ਨੀ ਜਾਦੇ

No comments:

Post a Comment